Na temelju ovlaštenja u okviru djelatnosti zaštite okoliša obavljamo:

 • izrada stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša
 • stručne poslova praćenja emisija u zrak
 • ispitivanja u području mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak prema akreditiranim metodama *
  • ručna metoda određivanja masene koncentracije čestica prema metodi HRN ISO 9096:2017
  • određivanje niskih razina masenih koncentracija prašine-1. dio: Ručna gravitemtrijska metoda HRN EN 13284-1:2017
  • mjerenje brzine i obujamskog protoka plinova u odvodnom kanalu prema metodi HRN ISO 10780:1997
  • određivanje ugljikova monoksida, ugljikova dioksida i kisika prema metodi ISO 12039:2020
  • određivanje masene koncentracije pojedinačnih organskih komponenata - Metoda na bazi aktivnog ugljika i desorpcije otapala HNR EN 13649:2015
  • određivanje masene koncentracije dušikovih oksida - Značajke rada automatskih mjernih metoda prema HRN ISO 10849:2008
  • određivanje masene koncentracije ukupnog plinovitog organskog ugljika-kontinuirana plameno ionizacijska metoda prema HRN EN 12619:2013
  • određivanje vodene pare u odvodnom kanalu prema metodi HRN EN 14790:2017
  • određivanje dimnog broja prema metodi DIN 51402-1:2010
 • terenska mjerenja zračne zvučne izolacije prema metodi HRN EN ISO 16283-1:2014 *
 • terenska mjerenja udarne zvučne izolacije  prema metodi HRN EN ISO 16283-2:2018 *
 • mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša prema metodi HRN ISO 1996-1:2016 i HRN ISO 1996-2:2017 *
 • mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
 • limitiranje izvora buke 

*područje akreditacije
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda