• ​vatrogasnih aparata i opreme – ovlašteni prodavatelj i serviser vatrogasnih aparata "PASTOR - TVA" Zagreb
  • zaštitne opreme:
          o ostale opreme za gašenje požara (krpe za gašenje ulja u kuhinjama, hidrantska oprema ...),
          o osobna zaštitna sredstva za zaštitu glave, ruku, nogu, trupa, za rad na visini,…
          o za prvu pomoć
  • znakovi sigurnosti, literatura, obrasci i ostala izdanja
  • ostala roba u funkciji zaštite
Fotografije uz članak:
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda