Društvo Međimurje ZAING d.o.o. sa sjedištem u Čakovcu, Zagrebačka ulica 77. osnovano je 1992. godine s ciljem pružanja usluga korisnicima u područjima zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničke zaštite kao i prodajom razne trgovačke robe u funkciji zaštite. Društvo djeluje u vlastitim suvremeno opremljenim  prostorima – uredima, laboratoriju i servisu.

U društvu je zaposleno 18 radnika, uglavnom više i visoke stručne spreme svih potrebnih struka za obavljanje poslove inženjeringa i konzaltinga, te ispitivanja i atestiranja. Usluge servisa vatrogasnih aparata obavljaju kvalificirani radnici sa srednjom stručnom spremom. Svi voditelji odjela imaju odgovarajuće radno iskustvo i položene odgovarajuće stručne ispite. Također je prisutno i permanentno usavršavanje svih kadrova kroz razne seminare, tečajeve, doškolovanje i sl. Također je uspostavljena poslovna suradnja i sa određenim vanjskim stručnim suradnicima i tvrtkama ovisno o području interesa i suradnje, kako bi se osigurala odnosno pokrila područja koja nisu u našoj domeni rada a sve u cilju zadovoljenja potreba naših kupaca.

Za sve navedene djelatnosti društvo posjeduje odgovarajuća ovlaštenja - rješenja nadležnih ministarstava RH, kao i svu potrebnu opremu koja se redovito umjerava i servisira. Oprema se, u skladu sa brzim napretkom tehnologije redovito nadopunjava, što nam omogućava udovoljavanje svim zahtjevima tržišta i zakonskih regulativa, ali i zadovoljstvo svih naših korisnika usluga.

Raduje nas činjenica da, unatoč gospodarskoj situaciji u zemlji, uspijevamo zadržati široki raspon naših usluga, pri čemu nam zahvaljujući dokazanoj stručnosti i kvaliteti pruženih usluga raste stupanj zadovoljstva i broj naših korisnika.

Naše usluge i ukupno poslovanje od 2003. godine certificirano je po normi HRN EN ISO 9001, a od 2008. godine akreditirani smo laboratorij po normi  HRN EN ISO/IEC 17025  - za odabrana ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, akustička ispitivanja, ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi, ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine od strane Hrvatske akreditacijske agencije.


Politika kvalitete društva (HRN EN ISO/IEC 17025)

 Politika sustava upravljanja kvalitetom društva Međimurje ZAING d.o.o. usmjerena je na:

  • Razumijevanje potreba i postizanje zadovoljstva korisnika naših usluga iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u pogledu zahtijevane kvalitete uz optimalnu cijenu i dogovorene rokove izvršenja.
  • Osiguranje nepristranosti i povjerljivosti ispitivanja koja se provode.
  • Stalno poboljšanje kvalitete pruženih usluga povećanjem tehničke i stručne razine s ciljem zadovoljenja zahtjeva, očekivanja i zadovoljstva svih zainteresiranih strana: korisnika naših usluga, zaposlenika, vlasnika, dobavljača i cjelokupne zajednice u skladu s metodama i zahtjevima važećih normi.
  • Zaštitu života i zdravlja naših zaposlenika kroz osiguranje uvjeta za rad na siguran način.
  • Stalnu izobrazba naših zaposlenika za dostizanje i održanje potrebnog stupnja znanja.   
  • Održavanje i unapređivanje uspostavljanog sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 te zakonskim i drugim obvezujućim propisima uz neprekidno praćenje, analiziranje i poboljšavanje svih procesa.
  • Dobro poznavanje dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom od strane svih zaposlenika, te dosljedno korištenje u svakodnevnom radu. Svaki zaposlenik je obavezan provoditi politiku kvalitete, povjerljivosti i nepristranosti te primjenjivati propisane postupke i upute. 

Fotografije uz članak:
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda