01.04.2014
Potvrda o Akreditaciji
Završen postupak ponovne akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,  te zaprimljena nova potvrda sa prilogom.
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda